Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM ZAJĘĆ

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE JĘZYKOWE ONLINE

 I SREFA CZASOWA

 

8:00 – 11.15

(czasu polskiego)

PN

WT

ŚR

CZW

PT

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE JĘZYKOWE ONLINE

II SREFA CZASOWA

 

16:30 – 19.45

(czasu polskiego)

PN

WT

ŚR

CZW

PT

 

Program zajęć jest uzależniony od stopnia zaawansowania językowego uczestnika kursu języka i kultury polskiej.

  • O zakwalifikowaniu do grupy na określonym poziomie zaawansowania decyduje wynik pisemnego testu plasującego wypełnianego online oraz rozmowy, które odbędą się przed rozpoczęciem kursu. Osoby, które nie znają języka polskiego, nie muszą wypełniać testu  online.
  • Osoby realizujące program roczny są kwalifikowane do grup w drugim semestrze na podstawie wyników egzaminów (pisemnych i ustnych) kończących pierwszy semestr oraz opinii prowadzących zajęcia językowe.

Wszystkie zajęcia oferowane przez Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ odbywają się w ramach systemu punktowego ECTS*.

Aby ukończyć wybrany program i otrzymać dyplom, należy:

  • uzyskać 30 punktów kredytowych ECTS** w każdym semestrze,
  • uzyskać wszystkie wymagane zaliczenia,
  • zdać wszystkie egzaminy przewidziane w toku studiów.

Uwaga: Uczestnicy kursu otrzymują jeden dyplom na zakończenie wybranego przez nich programu semestralnego bądź rocznego.

______
* European Credit Transfer and Accumulation System.
** Liczba punktów odpowiada stopniowi trudności zajęć oraz wymaganemu nakładowi pracy,
który jest konieczny do ich zaliczenia.

 

Poziom elementarny – A1 oraz Poziom wstępny – A2

Na poziomie A1 i A2 zajęcia językowe odbywają się w dwóch blokach:
Gramatyka z komunikacją (12 godzin tygodniowo) oraz sprawności ze słownictwem (8 godzin tygodniowo).
W sumie 20 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu. W obrębie bloku sprawnościowego uczący się rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz pisania w języku polskim. Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 28 punktów ECTS. Pozostałe 2 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych.

Poziom progowy - B1

Na poziomie B1 zajęcia językowe odbywają się w następujących blokach:
gramatyka z komunikacją (8 godzin tygodniowo) oraz sprawności ze słownictwem (12 godzin tygodniowo)*.
W sumie 20 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu. W obrębie bloku sprawnościowego uczący się rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, rozumienia tekstów pisanych oraz pisania w języku polskim.
Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 26 punktów
ECTS. Pozostałe 4 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych.

________
* W grupach o profilu słowiańskim proponuje się zwiększoną liczbę godzin nauczania słownictwa oraz sprawności produktywnych (mówienie i pisanie) przy redukcji godzin poświęconych na rozwijanie sprawności receptywnych (rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych).

Poziom średni ogólny - B2

Na poziomie B2 obowiązkowe zajęcia językowe to Gramatyka (4 godziny tygodniowo), słownictwo (2 godziny tygodniowo) oraz sprawności językowe:
rozumienie ze słuchu (2 godziny tygodniowo), komunikacja i konwersacja
(4 godziny tygodniowo), rozumienie tekstów pisanych (4 godziny tygodniowo) oraz kompozycja i redakcja tekstów (4 godziny tygodniowo).
W sumie 20 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.

Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 26 punktów
ECTS. Pozostałe 4 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych.

 

Poziom efektywnej biegłości językowej – C1

Na poziomie C1 obowiązkowe zajęcia językowe to Gramatyka (4 godziny tygodniowo), słownictwo i frazeologia (2 godziny tygodniowo) oraz sprawności językowe: rozumienie ze słuchu (2 godziny tygodniowo), komunikacja i konwersacja (2 godziny tygodniowo), rozumienie tekstów pisanych (3 godziny tygodniowo) oraz kompozycja i redakcja tekstów (3 godziny tygodniowo).
W sumie 18 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.

Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 24 punkty
ECTS. Pozostałe punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych.

Poziom zaaawansowany - C2

Na poziomie C2 obowiązkowe zajęcia językowe to Gramatyka (4 godziny tygodniowo), słownictwo i frazeologia (2 godziny tygodniowo) oraz sprawności językowe: rozumienie ze słuchu (2 godziny tygodniowo), komunikacja i konwersacja (2 godziny tygodniowo), rozumienie tekstów pisanych (2 godziny tygodniowo) oraz kompozycja i redakcja tekstów (2 godziny tygodniowo).
W sumie 14 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.

Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 20 punktów ECTS. Pozostałe punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych.

ZAJĘCIA DODATKOWE ONLINE

 

Godzina: 12.30

DZIEŃ

POZIOM

ZAJĘCIA

Punkty kredytowe

WT

A1 -C1

Contemporary Poland

2

ŚR

A1

Komunikacja z wymową + rozumienie ze słuchu

2

ŚR

A2

Komunikacja z wymową + rozumienie ze słuchu

2

ŚR

B1

Komunikacja i konwersacja

2

ŚR

B2/C1

Lektura tekstów literackich

3

PT

B1 – C1

Dlaczego ten język jest taki trudny?

2

 

 

 

 

Godzina: 20.30

DZIEŃ

POZIOM

ZAJĘCIA

Punkty kredytowe

PN

B2/C1

Lektura tekstów prasowych

2

ŚR

A1 - C1

Polish Grammar

2

CZW

A1.2 – C1

Kultura polska

2

 

JĘZYKI SPECJALISTYCZNE ONLINE

Godzina: 12.30

DZIEŃ

POZIOM

ZAJĘCIA

 

ŚR i PT

B1- C1

Język medyczny

4

ŚRi PT

B1 - C1

Język ekonomiczny

4

 


Ważne!
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ zastrzega sobie prawo dokonania zmian na liście oferowanych zajęć.
• Uczestnicy kursu mogą bezpłatnie uczestniczyć w większej liczbie godzin niż wymagana do uzyskania dyplomu. Mogą także otrzymać za nie punkty kredytowe.
Dyplom otrzymają wyłącznie ci, którzy uzyskają 30 punktów kredytowych w semestrze i zdadzą wszystkie wymagane egzaminy.
• Osoby, które uczestniczą w programie częściowym, mogą otrzymać zaświadczenie.
• W razie potrzeby wszyscy mogą otrzymać transcript of studies – oficjalny dokument potwierdzający przebieg nauki w Instytucie, z uwzględnieniem uzyskanych ocen oraz liczby godzin dydaktycznych zaliczonych przez uczestnika. Przed przyjazdem do Instytutu uczestnik powinien z własną uczelnią uzgodnić warunki transferu kredytów.kredytów.