Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZASADY REKRUTOWANIA

JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) INTENSYWNĄ NAUKĄ JĘZYKA POLSKIEGO?

Po podjęciu decyzji o udziale w programie skompletuj dokumenty.
 
Wypełnij i podpisz wyraźnie, a następnie prześlij następujące formularze dostępne na stronie https://plschool.uj.edu.pl/intensywne
 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Informację o przetwarzanie danych, 
 • Zgodę na rozsyłanie informacji,
 • Regulamin intensywnego programu języka i kultury polskiej,

Do formularzy dołącz skan Świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Komplet dokumentów prześlij do Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ drogą mailową: polish.for.foreigners@uj.edu.pl lub pocztą pod adres: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków

Po otrzymaniu listu akceptacyjnego wpłać bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 920 PLN (jest to równocześnie rezerwacja miejsca w programie). Indywidualny numer konta oraz termin wniesienia opłaty otrzymasz w liście akceptacyjnym. 
Dokonaj opłaty za program roczny/semestralny zgodnie z informacją w piśmie akceptacyjnym. Opłatę za program roczny możesz wnieść w dwóch ratach (za pierwszy i drugi semestr) – daty znajdziesz w liście akceptacyjnym. Możesz także opłacić cały program z góry. Opłatę za program semestralny należy wnieść w całości z góry.
Na podstawie listu akceptacyjnego możesz się ubiegać o wizę w Konsulacie RP w kraju zamieszkania (nie dotyczy osób z krajów UE).

Jeśli ubiegałeś się o miejsce w domu studenckim i zostało ono przyznane, a Ty dostałeś pisemne potwierdzenie, po przyjeździe do Krakowa możesz zakwaterować się w akademiku (zwykle 3 dni przed rozpoczęciem programu).

Wypełnij test plasujący online po otrzymaniu e-maila z adresem platformy i terminem jego wypełnienia. Wynik poznasz po rozpoczęciu kursu.

2 października 2023 r. lub 26 lutego 2024 r. rozpoczniesz program języka polskiego w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, ul. Grodzka 64.

ZASADY REKRUTOWANIA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Instytut przyjmuje kandydatów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Termin zgłaszania kandydatur na pierwszy semestr  upływa 8 września 2023 r.; na drugi – 2 lutego 2024 r.

Ważne: Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń wcześniej, jeśli miejsca zostaną wyczerpane  oraz do przedłużenia okresu rejestracji na program, jeśli będą wolne miejsca.

Zainteresowanych podjęciem nauki w Instytucie prosimy o przesyłanie następujących dokumentów:

 • podpisanej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, 
 • podpisanej Zgody na rozsyłanie informacji,
 • podpisanego Regulaminu intensywnego programu języka i kultury polskiej,
 • wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.                                                                                   

Wyżej wymienione formularze można pobrać ze strony https://plschool.uj.edu.pl/intensywne

Świadectwa ukończenia szkoły średniej (odpowiednika polskiej matury, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych) lub – w przypadku studentów – dokumentu potwierdzającego odbywanie studiów, lub – w przypadku absolwentów – dyplomu ich ukończenia. Dokument ten, jeśli został wydany po angielsku, powinien być przesłany jako uwierzytelniona kopia albo – w przypadku innych wersji językowych – powinien być przetłumaczony na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego, krótkiej informacji o celach podjęcia nauki języka polskiego (dotyczy to zwłaszcza osób planujących podjęcie studiów w Polsce).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego cudzoziemcy mogą być przyjmowani na programy języka polskiego, jeżeli:

 • mają wizę lub kartę pobytu, albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski;
 • mają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w Polsce.

Uczestnik programu języka polskiego jest zobowiązany do przesłania lub doręczenia wymienionych wyżej dokumentów przed rozpoczęciem programu, tj. do 29 września 2023 r..

Dokumenty mogą być przesłane jako załącznik do e-maila: polish.for.foreigners@uj.edu.pl 
lub pocztą pod adres:
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków,


Oryginały należy przedstawić po przyjeździe do Krakowa, przed rozpoczęciem kursu.

Częścią rekrutacji jest wypełnienie testu plasującego online; o jego wyniku zdający zostaną powiadomieni podczas ustnego testu diagnostycznego, który zostanie przeprowadzony w dniu rozpoczęcia programu, tj. 2 października 2023 r.
WAŻNE: testu nie wypełniają osoby, które w ogóle nie znają języka polskiego.


WAŻNE

Osoby niepełnoletnie, mające ukończoną szkołę średnią, mogą być przyjęte na program języka i kultury polskiej pod warunkiem wypełnienia i złożenia w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej  dodatkowych dokumentów: 
 1. Zgody na udział osoby niepełnoletniej w intensywnym programie języka polskiego – Zgoda musi być poświadczona przez notariusza, 
 2. Upoważnienia do przejęcia opieki nad osobą niepełnoletnią,
 3. Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. 
Wzory ww. formularzy są dostępne na stronie https://plschool.uj.edu.pl/intensywne 
Dokumenty te winny być złożone przed rozpoczęciem programu, tj. do 29 września 2023 r.