Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TERMINY I CENY

ROCZNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ (w tym roczne programy przygotowujące do studiów)

Termin:
2 października 2023 r. – 25 czerwca 2024 r.

CENA PROGRAMU: 14 700 PLN –
w tym 920 PLN jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa

Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności mogą wnosić opłaty za udział w rocznym programie języka polskiego w dwóch semestralnych ratach.
Tryb wnoszenia opłat jest wówczas następujący:

 1. Cena pierwszego semestru: 7.950 PLN (cena programu 7.030 PLN + 920 PLN opłata wpisowa).
 2. Cena drugiego semestru: 6 750 PLN.

Można także dokonać opłaty za cały program z góry.

SEMESTRALNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ (w tym semestralne programy przygotowujące do studiów)

Terminy:

 • I semestr: 2 października 2023 r. – 7 lutego 2024 r.
 • II semestr: 26 lutego – 25 czerwca 2024 r.

CENA PROGRAMU: 7 950 PLN –
w tym 920 PLN jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowaOpłata za program semestralny wnoszona jest w całości.
Podane ceny dotyczą tylko kosztów nauki.

WPŁATY

Opłaty są wnoszone na indywidualny numer rachunku bankowego. Indywidualny numer rachunku bankowego otrzymuje każda osoba przyjęta na program w oficjalnym piśmie akceptacyjnym.
Jednorazowa i bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 920 PLN winna znaleźć się na rachunku bankowym w następujących terminach:
 • w przypadku osób rozpoczynających naukę 2 października 2023 r. najpóźniej do 8 września 2023 r. 
 • w przypadku osób rozpoczynających naukę 26 lutego 2024 r. najpóźniej do 2 lutego 2024 r. 
Brak wpłaty rozumiany będzie jako rezygnacja z udziału w programie i będzie skutkować skreśleniem z listy przyjętych. 
Opłata za pierwszy semestr winna znaleźć się na rachunku bankowym najpóźniej         22 września 2023 r., za drugi semestr najpóźniej 16 lutego 2024 r.
Ważne: Do opłat wniesionych z opóźnieniem będą doliczane odsetki.
 

Dokonując przelewu, przed podanym numerem rachunku bankowego należy wpisać następujący kod SWIFT: PKOPPLPW oraz kod IBAN dla Polski: PL.
Wpłaty gotówkowe w walucie obcej na konto UJ przyjmowane są w dwóch oddziałach banku Pekao S.A. w Krakowie:

 • ul. Pijarska 1
 • ul. Gronostajowa 3.

Wpłaty gotówkowe w walucie PLN można realizować w oddziałach banku Pekao S.A. na terenie całego kraju.

Ważne:

 • Wpłat można dokonywać w innej walucie niż złote polskie (PLN). 
 • Jeśli wniesiona opłata okaże się mniejsza niż wymagana, kandydat zostanie poinformowany o konieczności dopłaty, jeśli natomiast opłata będzie wyższa, nadpłata zostanie zwrócona na konto osoby wpłacającej. 
 • Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej nie ma możliwości, by przeliczać cenę programu podaną w złotych polskich na inne waluty.
 • Podany numer rachunku dotyczy wyłącznie wpłat za naukę języka polskiego i nie należy wykorzystywać go w celu dokonania żadnej innej opłaty.
 • Opłata wniesiona na inny numer rachunku nie zostanie uwzględniona.
 • Wszelkie opłaty manipulacyjne (bankowe) ponosi uczestnik programu.

List akceptacyjny
Osoby przyjęte na program języka i kultury polskiej otrzymują list akceptacyjny. Stanowi on podstawę do ubiegania się przez nie o wizę studencką w polskich placówkach konsularnych (nie dotyczy osób z krajów UE i EOG).


STYPENDIA

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ nie ma możliwości przyznawania stypendiów, czy też zniżek w opłatach za naukę.