Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZASADY OCENIANIA

EGZAMINY POŁÓWKOWE I KOŃCOWE
 

Egzaminy w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ przeprowadza się dwa razy w semestrze. Zarówno egzaminy połówkowe, jak i końcowe z gramatyki, słownictwa oraz sprawności językowych są organizowane w wyznaczonym terminie. Pozostałe testy sprawdzające są przeprowadzane indywidualnie.
Oceny z poszczególnych przedmiotów są wpisywane do karty egzaminacyjnej. Po zakończeniu kursu – semestralnego bądź rocznego – jego uczestnicy otrzymują dyplomy. Ocena wpisywana na dyplom jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich egzaminów.
Egzaminy połówkowe i końcowe są dokumentami do wglądu. Są one własnością Instytutu; po poprawie przez prowadzących są archiwizowane.

Obowiązujący układ procentowy oceny końcowej wpisywanej do karty egzaminacyjnej:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Punkty na egzaminie*

Gramatyka 30
Słownictwo 20
Rozumienie ze słuchu 10
Rozumienie tekstu pisanego 10
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 10
Ogółem 100

 

______
* W odniesieniu do grup o profilu słowiańskim punktacja na egzaminie wynosi odpowiednio: Gramatyka – 20 p., Słownictwo – 20 p., Rozumienie ze słuchu – 10 p., Rozumienie tekstu pisanego – 10 p., Komunikacja – 20 p., Kompozycja i redakcja tekstów – 20 p.

Punkty na egzaminie*

Gramatyka 20
Słownictwo 15
Rozumienie ze słuchu 15
Rozumienie tekstu pisanego 15
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 15
Ogółem 100

 

______
* W odniesieniu do grup o profilu słowiańskim punktacja na egzaminie wynosi odpowiednio: Gramatyka – 20 p., Słownictwo – 20 p., Rozumienie ze słuchu – 10 p., Rozumienie tekstu pisanego – 10 p., Komunikacja – 20 p., Kompozycja i redakcja tekstów – 20 p.

 

Gramatyka 25
Słownictwo 10
Rozumienie ze słuchu 10
Rozumienie tekstu pisanego 15
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 20
Ogółem 100

 

 

 
Gramatyka i słownictwo 20
Rozumienie ze słuchu 10
Rozumienie tekstu pisanego 20
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 30
Ogółem 100