Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZASADY REKRUTOWANIA

JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) INTENSYWNĄ NAUKĄ JĘZYKA POLSKIEGO?

 • Po podjęciu decyzji o udziale w programie skompletuj dokumenty.
 • Podpisz i prześlij zgodę na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania ze strony https://plschool.uj.edu.pl/intensywne
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy – do pobrania ze strony https://plschool.uj.edu.pl/intensywne
 • Komplet dokumentów prześlij do Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ pocztą pod adres: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków lub e-mailem polish.for.foreigners@uj.edu.pl
 • Po otrzymaniu listu akceptacyjnego wpłać bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 920 PLN (jest to równocześnie rezerwacja miejsca w programie).
 • Na podstawie listu akceptacyjnego ubiegaj się o wizę w Konsulacie RP w kraju zamieszkania (nie dotyczy osób z krajów UE).
 • Opłatę za program roczny powinieneś uiścić najpóźniej 10 dni przed jego rozpoczęciem. Opłatę za program roczny możesz wnieść w dwóch ratach, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem każdego z semestrów.
 • Jeśli ubiegałeś się o miejsce w domu studenckim i zostało ono przyznane, a Ty dostałeś pisemne potwierdzenie, po przyjeździe do Krakowa możesz zakwaterować się w akademiku (zwykle 3 dni przed rozpoczęciem programu).
 • Wypełnij test plasujący online po otrzymaniu e-maila z adresem platformy i terminem jego wypełnienia. Wynik poznasz po rozpoczęciu kursu.
 • 3 października 2023 r. lub 27 lutego 2023 r. rozpoczniesz program języka polskiego w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, ul. Grodzka 64.

ZASADY REKRUTOWANIA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Instytut przyjmuje kandydatów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Termin zgłaszania kandydatur na pierwszy semestr upływa 11 września 2022 r.; na drugi – 5 lutego 2023 r.

Ważne: Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń wcześniej, jeśli miejsca zostaną wyczerpane.

Zainteresowanych podjęciem nauki w Instytucie prosimy o przesyłanie następujących dokumentów:

 • podpisanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony: https://plschool.uj.edu.pl/intensywne)
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej (odpowiednika polskiej matury, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych) lub – w przypadku studentów – dokumentu potwierdzającego odbywanie studiów, lub – w przypadku absolwentów – dyplomu ich ukończenia. Dokument ten, jeśli został wydany po angielsku, powinien być przesłany jako uwierzytelniona kopia albo – w przypadku innych wersji językowych – powinien być przetłumaczony na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego;
 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dołączonego do informatora oraz do pobrania ze strony https://plschool.uj.edu.pl/intensywne);
 • kopii strony paszportu ze zdjęciem;
 • krótkiej informacji o celach podjęcia nauki języka polskiego (jest to ważne zwłaszcza w odniesieniu do osób planujących podjęcie studiów lub staży naukowych w Polsce).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego cudzoziemcy mogą być przyjmowani na programy języka polskiego, jeżeli:

 • mają wizę lub kartę pobytu, albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski;
 • mają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w Polsce.
  Uczestnik programu języka polskiego jest zobowiązany do przesłania lub doręczenia wymienionych wyżej dokumentów przed rozpoczęciem programu, tj. do 29 września 2022 r..


Dokumenty mogą być przesłane pocztą pod adres:
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków,
faksem: +48 12 663 18 15
lub jako załącznik do e-maila: polish.for.foreigners@uj.edu.pl.
Oryginały należy przedstawić po przyjeździe do Krakowa, przed rozpoczęciem kursu.

Częścią rekrutacji jest wypełnienie testu plasującego online; o jego wyniku zdający zostaną powiadomieni podczas ustnego testu diagnostycznego, który zostanie przeprowadzony w dniu inauguracji.
WAŻNE: testu nie wypełniają osoby, które w ogóle nie znają języka polskiego.


WAŻNE

1. Osoby niepełnoletnie, ale mające ukończoną szkołę średnią, mogą być przyjęte na program pod warunkiem wypełnienia i złożenia w Centrum OŚWIADCZENIA (dostępnego na stronie https://plschool.uj.edu.pl/intensywne) rodziców lub opiekunów prawnych potwierdzonego notarialnie. Oświadczenie winno być złożone przed rozpoczęciem programu, tj. do 29 września 2022 r.

2. Na początku programu wszyscy jego uczestnicy otrzymają REGULAMIN, z którym należy się zapoznać i podpisać. Oryginał zostaje dołączony do dokumentów każdego uczestnika kursu, kopię otrzymuje uczestnik. Oświadczenie winno być złożone przed rozpoczęciem programu.