Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KURS TRZYTYGODNIOWY W LIPCU

TERMIN: 3-23 lipca 2023

Data przyjazdu: 2 lipca 2023 (niedziela), po godzinie 16:00.  
Inauguracja programu: 3 lipca 2023 (poniedziałek), 14:00 Aula Collegium Novum
Zakończenie programu: 21 lipca 2023 (piątek) - 20:00 Dom Studencki PIAST (ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków) - uroczysta kolacja z rozdaniem dyplomów.
Data wyjazdu: 23 lipca 2023 (niedziela), do godziny 12:00.
 
Podana data początkowa (poniedziałek, 3 lipca 2023) oznacza dzień inauguracji kursu (ceremonia otwarcia, wykład inauguracyjny, test plasujący z języka polskiego). Uczestnicy wybierający pełny program powinni przyjechać do Krakowa w przeddzień inauguracji (tzn. w niedzielę, 2 lipca 2023, po godzinie 16.00). Data końcowa (niedziela, 23 lipca) oznacza dzień wyjazdu – tego dnia nie odbywają się już zajęcia oraz egzaminy końcowe.

Cena programu z zakwaterowaniem i wyżywieniem: 6 946,00 PLN  
Cena programu akademickiego (bez zakwaterowania i wyżywienia): 
3 260,00 PLN

Miejsce odbywania zajęć językowych i wykładów: ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROGRAMU:

 • Program obejmuje 60 godzin zajęć językowych i 30-godzinne kursy wykładów tematycznych poświęconych gramatyce, kulturze oraz literaturze.
 • Pełny program (z zakwaterowaniem i wyżywieniem) obejmuje: lektoraty i kursy tematyczne, podręcznik, programy uzupełniające, atrakcje turystyczne oraz bezzwrotną zaliczkę.
  Program akademicki (bez zakwaterowania i wyżywienia) obejmuje: lektoraty i kursy tematyczne, podręcznik oraz bezzwrotną zaliczkę
 • Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania językowego.
 • Lektoraty prowadzą dyplomowani specjaliści Uniwersytetu Jagiellońskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego, mający bardzo duże doświadczenie w uczeniu obcokrajowców.
 • Podręcznik wliczony jest w cenę kursu.
 • Prowadzimy wykłady w języku polskim i angielskim, a wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu studentów obcokrajowców w Polsce i na uczelniach całego świata.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy mają możliwość zdawania egzaminów końcowych, otrzymania dyplomów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz transkryptów wraz z punktami kredytowymi/ECTS.
 • Szkoła zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia zajęć na danym poziomie językowym w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, a także dokonania zmian na liście kursów.

Przelicznik punktów kredytowych, obowiązujący w krajach Unii Europejskiej:

 • 60 godzin programu językowego, zakończonego egzaminem –  4 punkty kredytowe/ECTS.
 • Wykłady 30 godzin – 2 punkty kredytowe/ECTS.
 • Wykłady 15 godzin – 1 punkt kredytowy/ECTS.

Na ocenę końcową składają się następujące oceny cząstkowe:

 • obecność i udział w zajęciach (20%),
 • test połówkowy (30%),
 • test końcowy (50%).

UWAGA!

Studenci, którzy opuszczą więcej niż 10% zajęć bez usprawiedliwienia, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu końcowego.

METODYKA NAUCZANIA

Program nauczania języka polskiego dostosowany jest do zasad opisu poziomów biegłości językowej sformułowanych w dokumencie programowym Rady Europy pt. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment; CEFR).
Studenci wypełniają test diagnostyczny, dzięki któremu możliwe jest określenie stopnia zaawansowania językowego i zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy.
Wszystkie lektoraty prowadzone są w języku polskim! Maksymalna liczba uczestników w grupie lektoratowej: 12 osób.
Programy i metody nauczania języka polskiego oraz większość wykorzystywanych w Szkole pomocy dydaktycznych zostały opracowane przez pracowników Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ – wiodącej w Polsce instytucji, zajmującej się nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego. Studia metodyczne oraz wieloletnia praktyka zawodowa nauczycieli pozwoliły na opracowanie własnej, eklektycznej metody nauczania. Od wielu lat jesteśmy zwolennikami podejścia komunikacyjnego, co jednak nie wyklucza nauczania gramatyki (z perspektywy funkcjonalnej lub kognitywnej).
Efektywna komunikacja w języku polskim jest bowiem trudna bez solidnej znajomości systemu gramatycznego. Podkreślamy potrzebę równoczesnego rozwijania wszystkich sprawności językowych, w tym pisania. Wśród stosowanych przez nas metod szczególne miejsce zajmuje podejście zadaniowe i projektowe ukierunkowane na działanie społeczne i pracę w grupach.

ŚWIADECTWA I PUNKTY KREDYTOWE:

W ramach programów: cztero- i trzytygodniowych uczestnik może tak dobrać kursy, aby łączna liczba godzin nauki odpowiadała jego oczekiwaniom; należy jednak upewnić się, czy godziny zajęć nie nakładają się na siebie oraz czy poszczególne, wybrane kursy odbywają się w czasie pobytu uczestnika w Krakowie. Aby otrzymać punkty kredytowe (punkty ECTS), należy: uczęszczać na zajęcia, zdać egzamin połówkowy i końcowy z języka polskiego, a także – jeśli uczestnik wybiera również kurs(y) tematyczny(e) – spełnić warunki określone przez opiekuna naukowego danego kursu (testy, prace końcowe).
Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin z języka polskiego, otrzymują Świadectwo Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na prośbę Szkoła wystawia również Transcript of Studies – oficjalny dokument potwierdzający zdanie egzaminu, zaliczenie testów i/lub napisanie prac(y) końcowych(ej), z uwzględnieniem liczby godzin dydaktycznych zaliczonych przez uczestnika w ramach poszczególnych kursów. Transcript of Studies zawiera także tytuły kursów oraz uzyskane przez uczestnika oceny. Przed przyjazdem do Szkoły Letniej uczestnik powinien z własną uczelnią (Registrar’s Office) uzgodnić warunki transferu kredytów.
Osoby, które uczęszczają na zajęcia bez zdawania egzaminów, otrzymują pamiątkowe Świadectwo Uczestnictwa.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Pory zajęć podawane są w czasie aktualnym dla Polski.
 • Zgodnie z polskim systemem edukacyjnym, godzina akademicka trwa 45 minut.
 • Końcowe egzaminy z języka polskiego oraz wszelkie inne testy/egzaminy przeprowadzane są w ramach podanej liczby godzin na danym kursie.
 • Liczba godzin na każdym kursie obejmuje również wykład inauguracyjny.
 • Kurs języka polskiego prowadzony jest rano (8:30-12:00), natomiast kursy tematyczne odbywają się po południu (14:30-16:15 oraz 16:30-18:15).
 • Proszę zaznaczyć wszystkie wybrane kursy na formularzu aplikacyjnym!
 • Dokonując wyboru kursów dodatkowych, proszę zwrócić uwagę, czy nie nakładają się one na siebie i czy są prowadzone w czasie Pani/Pana pobytu w Krakowie (proszę uważnie sprawdzić terminy i godziny)! Szczegółowe opisy kursów znajdują się w zakładce: WYKŁADY.
 • Cena programu jest niezależna od liczby wybranych kursów oraz ich intensywności.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu, opłata za kurs nie będzie zwracana.
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ nie ma możliwości przyznawania stypendiów.

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE (bez punktów kredytowych/ECTS)

KULTURALNE i TURYSTYCZNE:

 • Integracyjny wyjazd do "Winnicy Jura"
 • Zwiedzanie: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius, Starego Miasta wraz z zabytkową dzielnicą Kazimierz, Muzeum Emalii Oskara Schindlera.
 • Wycieczki: do Kopalni Soli w Wieliczce, do Zakopanego - w Tatry

Szczegółowe informacje o programie turystycznym (dla uczestników wybierających pełny program) zostaną podane po rozpoczęciu programu przez Asystenta.

ZGŁOSZENIA NA PROGRAM PRZYJMOWANE SĄ DO:
19 czerwca 2023 lub do wyczerpania miejsc.

Dalsze informacje w zakładce: ZAPISY / OPŁATY / FORMULARZ APLIKACYJNY 

DANE KONTAKTOWE:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
         +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl