OPIS KURSÓW JĘZYKOWYCH

Program nauczania języka polskiego dostosowany jest do zasad opisu poziomów biegłości językowej sformułowanych w dokumencie programowym Rady Europy pt. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment; CEFR).

 

 

 

Studenci wypełniają test diagnostyczny, dzięki któremu możliwe jest określenie stopnia zaawansowania językowego i zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim!
Maksymalna liczba uczestników w grupie lektoratowej: 12 osób.

 

 

Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania językowego (w skali ESOKJ):

Programy i metody nauczania języka polskiego oraz większość wykorzystywanych w Szkole Letniej pomocy dydaktycznych została opracowana przez pracowników Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ – wiodącej w Polsce instytucji, zajmującej się nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego. Studia metodyczne oraz wieloletnia praktyka zawodowa nauczycieli pozwoliły na opracowanie własnej, eklektycznej metody nauczania. Od wielu lat jesteśmy zwolennikami podejścia komunikacyjnego, co jednak nie wyklucza nauczania gramatyki (z perspektywy funkcjonalnej lub kognitywnej). Efektywna komunikacja w języku polskim jest bowiem trudna bez solidnej znajomości systemu gramatycznego. Podkreślamy potrzebę równoczesnego rozwijania wszystkich sprawności językowych, w tym pisania. Wśród stosowanych przez nas metod szczególne miejsce zajmuje podejście zadaniowe i projektowe ukierunkowane na działanie społeczne i pracę w grupach.

 

Na ocenę końcową składają się następujące oceny cząstkowe:

UWAGA!

Studenci, którzy opuszczą więcej niż 10% zajęć bez usprawiedliwienia, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu końcowego.