Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

METODYKA NAUCZANIA

Program nauczania języka polskiego dostosowany jest do zasad opisu poziomów biegłości językowej sformułowanych w dokumencie programowym Rady Europy pt. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment; CEFR).
Programy i metody nauczania języka polskiego oraz większość wykorzystywanych w Szkole pomocy dydaktycznych zostały opracowane przez pracowników Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ – wiodącej w Polsce instytucji, zajmującej się nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego. Studia metodyczne oraz wieloletnia praktyka zawodowa nauczycieli pozwoliły na opracowanie własnej, eklektycznej metody nauczania. Od wielu lat jesteśmy zwolennikami podejścia komunikacyjnego, co jednak nie wyklucza nauczania gramatyki (z perspektywy funkcjonalnej lub kognitywnej).
Efektywna komunikacja w języku polskim jest bowiem trudna bez solidnej znajomości systemu gramatycznego. Podkreślamy potrzebę równoczesnego rozwijania wszystkich sprawności językowych, w tym pisania. Wśród stosowanych przez nas metod szczególne miejsce zajmuje podejście zadaniowe i projektowe ukierunkowane na działanie społeczne i pracę w grupach.
Lektoraty prowadzą dyplomowani specjaliści Uniwersytetu Jagiellońskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego, mający bardzo duże doświadczenie w uczeniu obcokrajowców.
Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania językowego.
Wszystkie lektoraty prowadzone są w języku polskim! Maksymalna liczba uczestników w grupie językowej: 12 osób.
Szkoła zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia zajęć na danym poziomie językowym w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, a także dokonania zmian w organizacji kursu. 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE DLA OSÓB NIEZNAJĄCYCH JĘZYKA POLSKIEGO ROZPOCZYNAJĄ SIĘ:

 • 1 lipca - programy A (A-2, A-3, A-4, A-5, A-6),
 • 15 lipca - programy B (B-2, B-3, B-4),
 • 29 lipca - program D (D-2)

TEST PLASUJĄCY

W celu określenia stopnia zaawansowania językowego i zakwalifikowania do odpowiedniej grupy uczestnik przystępuje do obowiązkowego testu plasującego, który przeprowadzany jest przed rozpoczęciem programu. 
 
Test plasujący składa się z dwóch części:
 1. PISEMNEJ - w formie online na platformie Open UJ. Link do testu plasującego zostanie wysłany w połowie maja 2024.
 2. USTNEJ – w formie zdalnej na przełomie maja/czerwca. Termin rozmowy będzie ustalany indywidualnie między nauczycielem i uczestnikiem. 

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH W RAMACH KURSÓW: 

 • Kurs 2-tygodniowy (A-2, B-2, C-2, D-2): 40 godzin = 4 ECTS
 • Kurs 3-tygodniowy (A-3, B-3, C-3): 60 godzin = 6 ECTS
 • Kurs 4-tygodniowy (A-4, B-4): 80 godzin = 8 ECTS
 • Kurs 5-tygodniowy (A-5): 100 godzin = 10 ECTS
 • Kurs 6-tygodniowy (A-6): 120 godzin = 12 ECTS

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia językowe prowadzone są od poniedziałku do piątku
 • Poniedziałek – czwartek: 8:45-12:00
 • Piątek: 08:00-11:15
Miejsce odbywania zajęć językowych: ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków

EGZAMIN KOŃCOWY

Egzamin końcowy odbywa się w piątek popołudniu i składa się z dwóch części:
 • Pisemnej: 11:30-13:00
 • Ustnej: 14:00-15:30
Na ocenę końcową składają się następujące oceny cząstkowe:
 • obecność i udział w zajęciach (20%),
 • test połówkowy (30%),
 • test końcowy (50%).
Terminy egzaminów końcowych dla poszczególnych kursów:
 • KURSY A:

A-2: 12 lipca 2024 
A-3: 19 lipca 2024 
A-4: 26 lipca 2024 
A-5: 2 sierpnia 2024 
A-6: 9 sierpnia 2024 

 • KURSY B:

B-2: 26 lipca 2024
B-3: 2 sierpnia 2024 
B-4: 9 sierpnia 2024 

 • KURSY C:

C-2: 2 sierpnia 2024 
C-3: 9 sierpnia 2024 

 • KURS D:

D-2: 9 sierpnia 2024 

UWAGA! Studenci, którzy opuszczą więcej niż 10% zajęć bez usprawiedliwienia, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu końcowego.

DYPLOM

Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin z języka polskiego, otrzymują Dyplom, który będzie zawierał następujące informacje: liczba godzin zajęć językowych, ukończony poziom językowy, ocena końcowa i liczba punktów ECTS.