Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

PROGRAM ZAJĘĆ

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

Program zajęć jest uzależniony od stopnia zaawansowania językowego uczestnika kursu języka i kultury polskiej.

• O zakwalifikowaniu do grupy na określonym poziomie zaawansowania decyduje wynik pisemnego testu plasującego wypełnianego online oraz egzaminu ustnego, który odbywa się w dniu inauguracji kursu. Osoby, które nie znają języka polskiego, nie otrzymują linku do testu i nie wypełniają testu online.
• Osoby realizujące program roczny są kwalifikowane do grup w drugim semestrze
na podstawie wyników egzaminów (pisemnych i ustnych) kończących pierwszy
semestr oraz opinii prowadzących zajęcia językowe.

Wszystkie zajęcia oferowane przez Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej odbywają się w ramach systemu punktowego ECTS*.

Aby ukończyć wybrany program i otrzymać dyplom, należy:
• uzyskać 30 punktów kredytowych ECTS** w każdym semestrze,
• uzyskać wszystkie wymagane zaliczenia,
• zdać wszystkie egzaminy przewidziane w toku studiów.

Uwaga: Uczestnicy kursu otrzymują jeden dyplom na zakończenie wybranego przez nich programu semestralnego bądź rocznego.

______
* European Credit Transfer and Accumulation System.
** Liczba punktów odpowiada stopniowi trudności zajęć oraz wymaganemu nakładowi pracy,
który jest konieczny do ich zaliczenia.

 

Poziom elementarny – A1 oraz Poziom wstępny – A2

Na poziomie A1 i A2 zajęcia językowe odbywają się w dwóch blokach:
Gramatyka z komunikacją (12 godzin tygodniowo) oraz sprawności ze słownictwem (8 godzin tygodniowo).
W sumie 20 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu. W obrębie bloku sprawnościowego uczący się rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz pisania w języku polskim. Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 28 punktów ECTS. Pozostałe 2 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych.

Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:

Poziom progowy - B1

Na poziomie B1 zajęcia językowe odbywają się w następujących blokach:
gramatyka z komunikacją (8 godzin tygodniowo) oraz sprawności ze słownictwem (12 godzin tygodniowo)*.
W sumie 20 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu. W obrębie bloku sprawnościowego uczący się rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, rozumienia tekstów pisanych oraz pisania w języku polskim.
Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 26 punktów
ECTS. Pozostałe 4 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych.

________
* W grupach o profilu słowiańskim proponuje się zwiększoną liczbę godzin nauczania słownictwa oraz sprawności produktywnych (mówienie i pisanie) przy redukcji godzin poświęconych na rozwijanie sprawności receptywnych (rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych).

 

Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:

 

Poziom średni ogólny - B2

Na poziomie B2 obowiązkowe zajęcia językowe to Gramatyka (4 godziny tygodniowo), słownictwo (2 godziny tygodniowo) oraz sprawności językowe:
rozumienie ze słuchu (2 godziny tygodniowo), komunikacja i konwersacja
(4 godziny tygodniowo), rozumienie tekstów pisanych (4 godziny tygodniowo) oraz kompozycja i redakcja tekstów (4 godziny tygodniowo).
W sumie 20 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.

Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 26 punktów
ECTS. Pozostałe 4 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych. Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:

 

Poziom efektywnej biegłości językowej – C1

Na poziomie C1 obowiązkowe zajęcia językowe to Gramatyka (4 godziny tygodniowo), słownictwo i frazeologia (2 godziny tygodniowo) oraz sprawności językowe: rozumienie ze słuchu (2 godziny tygodniowo), komunikacja i konwersacja (2 godziny tygodniowo), rozumienie tekstów pisanych (3 godziny tygodniowo) oraz kompozycja i redakcja tekstów (3 godziny tygodniowo).
W sumie 18 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.

Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 24 punkty
ECTS. Pozostałe punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych. Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:

Poziom zaaawansowany - C2

Na poziomie C2 obowiązkowe zajęcia językowe to Gramatyka (4 godziny tygodniowo), słownictwo i frazeologia (2 godziny tygodniowo) oraz sprawności językowe: rozumienie ze słuchu (2 godziny tygodniowo), komunikacja i konwersacja (2 godziny tygodniowo), rozumienie tekstów pisanych (2 godziny tygodniowo) oraz kompozycja i redakcja tekstów (2 godziny tygodniowo).
W sumie 14 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.

Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 20 punktów ECTS. Pozostałe punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych. Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:

 

Wykłady

Nazwa wykładu

Wersja językowa

Liczba godzin tygodniowo

ECTS

Polish Grammar

angielska

2

2

Wprowadzenie do historii Polski (I Semestr)

polska

2

3

Historia Polaków (II Semestr)

polska

2

3

An Introduction to Polish History (I Semestr)

angielska

2

2

Poland under Communism (II Semestr)

angielska

2

2

Contemporary Poland  
(I Semestr)

angielska

2

2

Kultura polska (zajęcia warsztatowe)

polska

3

3

Kino polskie  (I Semestr)

polska

3

3

Debaty po polsku

polska

2

3

 

DODATKOWE ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Poziom A
• Gramatyka i/lub słownictwo 2 godz.* 2 punkty ECTS
• Rozumienie ze słuchu i komunikacja 2 godz. 2 punkty ECTS


Poziom B1
• Komunikacja i konwersacja 2 godz. 2 punkty ECTS
• Repetytorium z gramatyki 2 godz. 2 punkty ECTS


Poziom B2
• Repetytorium z gramatyki 2 godz. 2 punkty ECTS
• Lektura tekstów prasowych 2 godz. 2 punkty ECTS


Poziom C
• Repetytorium z gramatyki 2 godz. 2 punkty ECTS
• Lektura tekstów literackich 2 godz. 3 punkty ECTS

Językowe zajęcia specjalistyczne

język medyczny 4 godz. 4 punkty ECTS
język ekonomiczny 4 godz. 4 punkty ECTS
język prawniczo-polityczny 4 godz. 4 punkty ECTS

* Liczba godzin tygodniowo dotyczy wszystkich zajęć.


Ważne!
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej zastrzega sobie prawo dokonania zmian na liście oferowanych zajęć.
• Uczestnicy kursu mogą bezpłatnie uczestniczyć w większej liczbie godzin niż wymagana do uzyskania dyplomu. Mogą także otrzymać za nie punkty kredytowe.
Dyplom otrzymają wyłącznie ci, którzy uzyskają 30 punktów kredytowych w semestrze i zdadzą wszystkie wymagane egzaminy.
• Osoby, które uczestniczą w programie częściowym, mogą otrzymać zaświadczenie.
• W razie potrzeby wszyscy mogą otrzymać transcript of studies – oficjalny dokument potwierdzający przebieg nauki w Intytucie, z uwzględnieniem uzyskanych ocen oraz liczby godzin dydaktycznych zaliczonych przez uczestnika. Przed przyjazdem do Instytutu uczestnik powinien z własną uczelnią uzgodnić warunki transferu kredytów.