перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

ZASADY OCENIANIA

EGZAMINY POŁÓWKOWE I KOŃCOWE
 

Egzaminy w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ przeprowadza się dwa razy w semestrze. Zarówno egzaminy połówkowe, jak i końcowe z gramatyki, słownictwa oraz sprawności językowych są organizowane w wyznaczonym terminie. Pozostałe testy sprawdzające są przeprowadzane indywidualnie.
Oceny z poszczególnych przedmiotów są wpisywane do karty egzaminacyjnej. Po zakończeniu kursu – semestralnego bądź rocznego – jego uczestnicy otrzymują dyplomy. Ocena wpisywana na dyplom jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich egzaminów.
Egzaminy połówkowe i końcowe są dokumentami do wglądu. Są one własnością Instytutu; po poprawie przez prowadzących są archiwizowane.

Obowiązujący układ procentowy oceny końcowej wpisywanej do karty egzaminacyjnej:

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Punkty na egzaminie*

Gramatyka 30
Słownictwo 20
Rozumienie ze słuchu 10
Rozumienie tekstu pisanego 10
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 10
Ogółem 100

 

______
* W odniesieniu do grup o profilu słowiańskim punktacja na egzaminie wynosi odpowiednio: Gramatyka – 20 p., Słownictwo – 20 p., Rozumienie ze słuchu – 10 p., Rozumienie tekstu pisanego – 10 p., Komunikacja – 20 p., Kompozycja i redakcja tekstów – 20 p.

Punkty na egzaminie*

Gramatyka 20
Słownictwo 15
Rozumienie ze słuchu 15
Rozumienie tekstu pisanego 15
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 15
Ogółem 100

 

______
* W odniesieniu do grup o profilu słowiańskim punktacja na egzaminie wynosi odpowiednio: Gramatyka – 20 p., Słownictwo – 20 p., Rozumienie ze słuchu – 10 p., Rozumienie tekstu pisanego – 10 p., Komunikacja – 20 p., Kompozycja i redakcja tekstów – 20 p.

 

Gramatyka 25
Słownictwo 10
Rozumienie ze słuchu 10
Rozumienie tekstu pisanego 15
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 20
Ogółem 100

 

 

 
Gramatyka i słownictwo 20
Rozumienie ze słuchu 10
Rozumienie tekstu pisanego 20
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 30
Ogółem 100