перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

ZASADY REKRUTOWANIA

JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) INTENSYWNĄ NAUKĄ JĘZYKA POLSKIEGO?

Po podjęciu decyzji o udziale w programie skompletuj dokumenty.
 
Wypełnij i podpisz wyraźnie, a następnie prześlij następujące formularze dostępne na stronie https://plschool.uj.edu.pl/intensywne
 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Informację o przetwarzanie danych, 
 • Zgodę na rozsyłanie informacji,
 • Regulamin intensywnego programu języka i kultury polskiej,

Do formularzy dołącz skan Świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Komplet dokumentów prześlij do Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ drogą mailową: polish.for.foreigners@uj.edu.pl lub pocztą pod adres: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków

Po otrzymaniu listu akceptacyjnego wpłać bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 920 PLN (jest to równocześnie rezerwacja miejsca w programie). Indywidualny numer konta oraz termin wniesienia opłaty otrzymasz w liście akceptacyjnym. 
Dokonaj opłaty za program roczny/semestralny zgodnie z informacją w piśmie akceptacyjnym. Opłatę za program roczny możesz wnieść w dwóch ratach (za pierwszy i drugi semestr) – daty znajdziesz w liście akceptacyjnym. Możesz także opłacić cały program z góry. Opłatę za program semestralny należy wnieść w całości z góry.
Na podstawie listu akceptacyjnego możesz się ubiegać o wizę w Konsulacie RP w kraju zamieszkania (nie dotyczy osób z krajów UE).

Jeśli ubiegałeś się o miejsce w domu studenckim i zostało ono przyznane, a Ty dostałeś pisemne potwierdzenie, po przyjeździe do Krakowa możesz zakwaterować się w akademiku (zwykle 3 dni przed rozpoczęciem programu).

Wypełnij test plasujący online po otrzymaniu e-maila z adresem platformy i terminem jego wypełnienia. Wynik poznasz po rozpoczęciu kursu.

2 października 2023 r. lub 26 lutego 2024 r. rozpoczniesz program języka polskiego w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, ul. Grodzka 64.

ZASADY REKRUTOWANIA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Instytut przyjmuje kandydatów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Termin zgłaszania kandydatur na pierwszy semestr  upływa 8 września 2023 r.; na drugi – 2 lutego 2024 r.

Ważne: Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń wcześniej, jeśli miejsca zostaną wyczerpane  oraz do przedłużenia okresu rejestracji na program, jeśli będą wolne miejsca.

Zainteresowanych podjęciem nauki w Instytucie prosimy o przesyłanie następujących dokumentów:

 • podpisanej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, 
 • podpisanej Zgody na rozsyłanie informacji,
 • podpisanego Regulaminu intensywnego programu języka i kultury polskiej,
 • wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.                                                                                   

Wyżej wymienione formularze można pobrać ze strony https://plschool.uj.edu.pl/intensywne

Świadectwa ukończenia szkoły średniej (odpowiednika polskiej matury, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych) lub – w przypadku studentów – dokumentu potwierdzającego odbywanie studiów, lub – w przypadku absolwentów – dyplomu ich ukończenia. Dokument ten, jeśli został wydany po angielsku, powinien być przesłany jako uwierzytelniona kopia albo – w przypadku innych wersji językowych – powinien być przetłumaczony na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego, krótkiej informacji o celach podjęcia nauki języka polskiego (dotyczy to zwłaszcza osób planujących podjęcie studiów w Polsce).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego cudzoziemcy mogą być przyjmowani na programy języka polskiego, jeżeli:

 • mają wizę lub kartę pobytu, albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski;
 • mają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w Polsce.

Uczestnik programu języka polskiego jest zobowiązany do przesłania lub doręczenia wymienionych wyżej dokumentów przed rozpoczęciem programu, tj. do 29 września 2023 r..

Dokumenty mogą być przesłane jako załącznik do e-maila: polish.for.foreigners@uj.edu.pl 
lub pocztą pod adres:
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków,


Oryginały należy przedstawić po przyjeździe do Krakowa, przed rozpoczęciem kursu.

Częścią rekrutacji jest wypełnienie testu plasującego online; o jego wyniku zdający zostaną powiadomieni podczas ustnego testu diagnostycznego, który zostanie przeprowadzony w dniu rozpoczęcia programu, tj. 2 października 2023 r.
WAŻNE: testu nie wypełniają osoby, które w ogóle nie znają języka polskiego.


WAŻNE

Osoby niepełnoletnie, mające ukończoną szkołę średnią, mogą być przyjęte na program języka i kultury polskiej pod warunkiem wypełnienia i złożenia w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej  dodatkowych dokumentów: 
 1. Zgody na udział osoby niepełnoletniej w intensywnym programie języka polskiego – Zgoda musi być poświadczona przez notariusza, 
 2. Upoważnienia do przejęcia opieki nad osobą niepełnoletnią,
 3. Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. 
Wzory ww. formularzy są dostępne na stronie https://plschool.uj.edu.pl/intensywne 
Dokumenty te winny być złożone przed rozpoczęciem programu, tj. do 29 września 2023 r.