Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólne informacje o egzaminie

Uwaga!

Ważne informacje na temat państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego znajdują się na stronie: http://certyfikatpolski.pl/.

Lista ośrodków, które organizują egzaminy certyfikatowe oraz informacje o tym, jak zarejestrować się na egzamin są dostępne na stronie:   http://certyfikatpolski.pl/rejestracja-na-egzamin/.

 

Certyfikat przepustką do uzyskania obywatelstwa polskiego lub karty rezydenta UE

Certyfikat z języka polskiego jako obcego to jedyny państwowy dokument poświadczający znajomość języka polskiego. Zdanie egzaminu i otrzymanie certyfikatu na poziomie co najmniej B1 jest jednym z warunków otrzymania obywatelstwa polskiego lub karty stałego rezydenta UE.

Certyfikat to atut na rynku pracy

Mogą się o niego starać obywatele polscy zamieszkali na stałe poza granicami Polski, pragnący przedstawić potencjalnym pracodawcom w kraju osiedlenia oficjalne poświadczenie znajomości języka polskiego,  jak również obcokrajowcy poszukujący pracy w Polsce. Pracownikom międzynarodowych korporacji, zagranicznych banków, managerom certyfikat może ułatwić uzyskanie stałego kontraktu pracy i osiedlenie się w Polsce.  
Certyfikat to również cenny dokument dla osób pracujących w zawodzie tłumacza.
Izby Pielęgniarskie wymagają od cudzoziemców starających się o pracę w polskich szpitalach i przychodniach poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B1, a cudzoziemscy kandydaci do pracy w służbie cywilnej powinni okazać certyfikat znajomości polszczyzny na poziomie B2.   

Certyfikat otwiera możliwości edukacyjne

W systemie edukacji w niektórych krajach posiadanie certyfikatu z języka polskiego pozwala uzyskać dodatkowe punkty na świadectwie maturalnym.
Certyfikat z języka polskiego na odpowiednim poziomie uprawnia posiadacza do podjęcia studiów w Polsce bez konieczności uczestnictwa w językowych kursach przygotowawczych. Wymagany poziom zależy od wybieranego kierunku studiów – osoby wybierające studia artystyczne i sprawnościowe powinny posiadać certyfikat na poziomie B1, na innych kierunkach zwykle oczekuje się poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B2.  

Posiadanie certyfikatu to satysfakcja osobista

Oficjalne poświadczenie znajomości języka polskiego jest nagrodą za wysiłek włożony w naukę polszczyzny. Warto zdobyć takie poświadczenie, nawet jeśli w danym momencie nie planuje się starania o polskie obywatelstwo ani podjęcia pracy czy nauki w Polsce.

 

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określają:

  1. Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1132/1)
  2. Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2288)
  3. Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/405/1). Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych składa się z czterech modułów (Tabela 1).

Część ustną poprzedza losowanie przez kandydata jednego z zestawów zadań służących do przeprowadzenia tej części egzaminu, a także krótkie przygotowanie do odpowiedzi.

 

 

Tabela 1. Struktura egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2, C1 i C2

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

Poziom zaawansowania / grupa docelowa

Czas trwania części pisemnej

Części składowe egzaminu pisemnego (moduły: testowane umiejętności)

Czas trwania części ustnej

Próg zaliczenia egzaminu

B1

Dorośli

nie dłużej niż 190 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

nie dłużej niż 15 minut

co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu

B2

Dorośli

nie dłużej niż 250 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu

 

 

C1

Dorośli

 

 

Nie dłużej niż 250 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

Nie dłużej niż 20 minut

 

C2

Dorośli

 

 

Nie dłużej niż 290 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

Nie dłużej niż 30 minut

co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu


 

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (junior)

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu dla dorosłych tematyką tekstów oraz typem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów w wieku szkolnym.

Ponadto, w przypadku egzaminu na poziomie B1 junior rozumienie tekstów pisanych oraz poprawność gramatyczna sprawdzane są w obrębie jednego, zintegrowanego modułu.

Warunkiem zdania egzaminu w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu.

 

 

Tabela 2. Struktura egzaminu na poziomie B1

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (w wieku 14-17 lat)

 

CZĘŚĆ PISEMNA (3 MODUŁY)

CZAS TRWANIA

LICZBA PUNKTÓW

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

30 min.

30

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH

60 min.

40

PISANIE

60 min.

30

RAZEM:

150 min.

100


 

CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)

CZAS TRWANIA

LICZBA PUNKTÓW

MÓWIENIE

15 min.

40


 

 

Tabela 3. Struktura egzaminu na poziomie B2

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (w wieku 14-17 lat)

 

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY)

CZAS TRWANIA

LICZBA PUNKTÓW

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

30 min.

30

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

60 min.

30

POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA

60 min.

40

PISANIE

60 min.

40

RAZEM:

210 min.

100


 

CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)

CZAS TRWANIA

LICZBA PUNKTÓW

MÓWIENIE

15 min.

40


 

przydatne linki

Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl .

Warto również zapoznać się z zadaniami i testami zamieszczonymi pod adresami:

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/zbiory-zadan/

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów:

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/

 

WARUNKI I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH [PDF]