Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM KULTUROWO – JĘZYKOWY

Program językowy i kulturowy obejmuje kilka obszarów kształcenia młodzieży. W pierwszym rzędzie adresowany jest do młodzieży polonijnej. W programie bardzo mocny nacisk kładziemy na pokazanie współczesnego oblicza Polski, członka Unii Europejskiej, kraju w którym w trakcie ostatniego 25-lecia zaszły ogromne zmiany cywilizacyjne i który w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija. Innowacyjne metody nauczania, zintegrowany system nauczania połączony z realizacją przez młodzież projektów o charakterze wypoczynkowo – poznawczym pokazują, że nauka może i powinna być połączona z pasją odkrywania. 
Uczenie metodą projektowo – zadaniową pozwala pokazać uczestnikom, że nauka polskiego ma swój bardzo praktyczny wymiar. Uczymy języka, aby młodzież z różnych krajów mogła komunikować się ze sobą, załatwiać określone spawy, realizować zadania. Nauka nie jest dla reguł i zasad, ale powinna przynosić bardzo wymierne korzyści. Program Lato Odkrywców ma też wykształcić w grupie uczestników radość i nawyk samodzielnego poszukiwania/odkrywania własnych korzeni, bogactwa kraju, z którego pochodzą i rozbudzić ciekawość poszerzania znajomości języka, który w mniejszym bądź większym stopniu już znają.


Drugim powodem włączenia obozów młodzieżowych do oferty programowej było rosnące zainteresowanie obcokrajowców możliwościami studiów w Polsce. Przygotowując program obozu stawialiśmy więc sobie za jeden z ważniejszych celów pokazanie Polski, Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego jako miejsc przyjaznych cudzoziemcom i osobom polskiego pochodzenia na stałe zamieszkałym zagranicą, dynamicznie się rozwijających i dających bardzo dobre perspektywy na przyszłość.Kompetencje i umiejętności kształcone w ramach programu „Lato Odkrywców":

  • Nadrzędnym celem projektu Lato Odkrywców jest taka organizacja programu, aby kształcenie kompetencji językowych mogło odbywać się w trakcie całego trwania obozu, nie tylko w formie tradycyjnych zajęć lektoratowych, ale także w czasie zabaw i gier, realizacji projektów, czy podróży krajoznawczych. Uczenie się ma mieć formę atrakcyjną, motywującą do poznawania i zgłębiania wiedzy.
  • Kształcąc kompetencje komunikacyjne, zwracamy uwagę, aby kompetencje lingwistyczne, socjolingwistyczne, pragmatyczne i funkcjonalne pozostawały we wzajemnej korelacji, co pozwala uczyć języka w określonym kontekście, społecznym, kulturowym i ich wzajemnej interakcji. W zależności od potrzeb grupy nacisk kładziony jest na nieco inne kompetencje lingwistyczne. Przykładowo, dla grup polonijnych bardzo często kluczowe znaczenie mają kompetencja ortograficzna i ortoepiczna. Dla przyszłych kandydatów na studia szczególnego znaczenia nabiera kompetencja semantyczna i leksykalna.  Podział uczestników na grupy uwzględnia tego typu różnice oczekiwań.
  • Nauczanie kompetencji komunikacyjnych odbywa się także w ścisłym związku z kształceniem kompetencji ogólnych, głównie wiedzy socjokulturowej i wrażliwości interkulturowej,
  • W przypadku kształcenia kompetencji socjokulturowej, staramy się rozwijać działania językowe w szerokim kontekście, odnosząc się zarazem do ujęcia interkulturowego. Wybór metody zadaniowo-projektowej w nauczaniu języka ułatwia takie zadanie, pozwalając jednocześnie skoncentrować się na praktycznym zastosowaniu języka w działaniu.
  • W nauczaniu realiów społecznych i kulturalnych duży akcent kładzie się na współczesność. Dla obcokrajowców właśnie współczesne oblicze Polski i zobaczenie zmian, jakie zaszły w naszym kraju w ostatnim 25-leciu jest najciekawsza.


Zajęcia lektoratowe (w wymiarze 40 godzin lekcyjnych) prowadzone są w wyposażonych salach szkolnych przystosowanych do potrzeb edukacji młodzieży.