Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rok akademicki

INFORMACJE O PROGRAMACH

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach intensywnych rocznych bądź semestralnych programów nauki języka i kultury polskiej oferuje Państwu:

 • INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
 • INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

Ważne: osoby biorące udział w programie przygotowującym do podjęcia studiów w Polsce powinny znać język polski co najmniej na poziomie B1.

Programy semestralne (w tym programy przygotowujące) mogą być realizowane w pierwszym lub drugim semestrze roku akademickiego 2024/25:

 • I SEMESTR 1 PAŹDZIERNIKA 2024 – 4 LUTEGO 2025
 • II SEMESTR 19 LUTEGO – 18 CZERWCA 2025

Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć; zgodnie z polskim systemem edukacyjnym godzina akademicka trwa 45 minut.

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Zarówno program semestralny, jak i roczny obejmuje zajęcia z gramatyki i słownictwa oraz sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, komunikacji i konwersacji, kompozycji i redakcji tekstów). Dodatkowo uczestnicy mogą brać udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu historii, literatury, kultury, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub praktycznych zajęciach językowych (m.in. lektura tekstów literackich i prasowych, wymowa i intonacja, repetytorium gramatyczne). Wszystkie zajęcia są prowadzone przez specjalistów z dziedziny nauczania języka polskiego jako obcego.
Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej (zob. Europejski system opisu kształcenia językowego, 2003).

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

Oferujemy Państwu program przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce w zakresie: 

 • NAUK HUMANISTYCZNYCH
 • NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 • PRAWA I ADMINISTRACJI
 • MARKETINGU I ZARZĄDZANIA
 • MEDYCYNY

W programie przygotowującym mogą uczestniczyć osoby znające język polski co najmniej na poziomie B1.
Celem programu jest kształtowanie kompetencji lingwistycznych, rozwijanie sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania) oraz umiejętności ogólnych przydatnych w życiu akademickim i/lub naukowym, a także merytoryczne przygotowanie językowe do podjęcia studiów na wybranym kierunku.
 

Program roczny obejmuje 600–720 godzin zajęć:
PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO: 480–600 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania studenta)
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: 120 godzin
 

Program semestralny obejmuje 300–360 godzin zajęć:
PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO: 240–300 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania studenta)
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: 60 godzin

JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) INTENSYWNĄ NAUKĄ JĘZYKA POLSKIEGO?

W celu zapisu na program należy:
 1. Zapoznać się z informacjami o programie na stronie internetowej Szkoły.
 2. Wypełnić Formularz Aplikacyjny online i wyrazić stosowne zgody w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulamin intensywnego programu języka i kultury polskiej i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. Następnie Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać i przesłać w formie skanu na adres: polish.for.foreigners@uj.edu.pl.
 3. Po otrzymaniu listu akceptacyjnego należy wpłacić bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 920 PLN (jest to równocześnie rezerwacja miejsca w programie). Informacja o wybranej metodzie płatności i terminie wniesienia opłaty zostanie zawarta w liście akceptacyjnym.
 4. Dokonać opłaty za program roczny/semestralny zgodnie z informacją w piśmie akceptacyjnym. Opłatę za program roczny można wnieść w dwóch ratach (za pierwszy i drugi semestr) – daty znajdują się w liście akceptacyjnym. Można także dokonać opłaty za program w całości z góry. Opłatę za program semestralny należy wnieść w całości z góry.
Link do Formularza Aplikacyjnego będzie dostępny od 15 kwietnia do 9 września 2024 albo do wyczerpania miejsc.
 
 
Potwierdzenie przyjęcia oraz wszelkie dalsze informacje uzyskasz w odpowiedzi drogą elektroniczną.
 
Na podstawie listu akceptacyjnego możesz się ubiegać o wizę w Konsulacie RP w kraju zamieszkania (nie dotyczy osób z krajów UE).
Jeśli ubiegałeś się o miejsce w domu studenckim i zostało ono przyznane, a Ty dostałeś pisemne potwierdzenie, po przyjeździe do Krakowa możesz zakwaterować się w akademiku (zwykle 3 dni przed rozpoczęciem programu).
Wypełnij test plasujący online po otrzymaniu e-maila z adresem platformy i terminem jego wypełnienia. Wynik poznasz po rozpoczęciu kursu.
1 października 2024 r. lub 19 lutego 2025 r. rozpoczniesz program języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków. 
 

ZASADY REKRUTOWANIA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Szkoła przyjmuje kandydatów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Termin zgłaszania kandydatur na pierwszy semestr upływa 9 września 2024 r.; na drugi – 29 stycznia 2025 r.
 
Ważne: Szkoła Języka i Kultura Polskiej UJ zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń wcześniej, jeśli miejsca zostaną wyczerpane oraz do przedłużenia okresu rejestracji na program, jeśli będą wolne miejsca.
 
Zainteresowanych podjęciem nauki w Szkole prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego online i wyrażenie stosownych zgód w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulaminu intensywnego programu języka i kultury polskiej i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. 
Następnie Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać i przesłać w formie skanu na adres: polish.for.foreigners@uj.edu.pl.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego cudzoziemcy mogą być przyjmowani na programy języka polskiego, jeżeli:
 • mają wizę lub kartę pobytu, albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski;
 • mają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w Polsce.
Uczestnik programu języka polskiego jest zobowiązany do przesłania lub doręczenia wymienionych wyżej dokumentów przed rozpoczęciem programu, tj. do 27 września 2024 r.
 
Dokumenty mogą być przesłane jako załącznik do e-maila: polish.for.foreigners@uj.edu.pl.  Oryginały należy przedstawić po przyjeździe do Krakowa, przed rozpoczęciem kursu.
Częścią rekrutacji jest wypełnienie testu plasującego online; o jego wyniku zdający zostaną powiadomieni podczas ustnego testu diagnostycznego, który zostanie przeprowadzony w dniu rozpoczęcia programu, tj. 1 października 2024 r.
WAŻNE: testu nie wypełniają osoby, które w ogóle nie znają języka polskiego.
 
 

WAŻNE

 
Minimalny wiek przyjęcia do programu wynosi 17 lat. 
Osoby niepełnoletnie, mogą być przyjęte na program języka i kultury polskiej pod warunkiem wypełnienia i złożenia w Szkole Języka i Kultury Polskiej dodatkowych dokumentów: 
 1. Zgody na udział osoby niepełnoletniej w intensywnym programie języka polskiego – Zgoda musi być poświadczona przez notariusza.
 2. Upoważnienia do przejęcia opieki nad osobą niepełnoletnią.
 3. Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. 
Wzory ww. formularzy są dostępne na stronie https://plschool.uj.edu.pl/intensywne 
Dokumenty te winny być złożone przed rozpoczęciem programu, tj. do 27 września 2024 r.

ROCZNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ (w tym roczne programy przygotowujące do studiów)

Termin:
1 października 2024 r. – 18 czerwca 2025 r.
 
CENA PROGRAMU: 15 100 PLN – w tym 920 PLN jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa
Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności mogą wnosić opłaty za udział w rocznym programie języka polskiego w dwóch semestralnych ratach.
 
Tryb wnoszenia opłat jest wówczas następujący:
 1. Cena pierwszego semestru: 8 150 PLN (cena programu 7 230 PLN + 920 PLN opłata wpisowa).
 2. Cena drugiego semestru: 6 950 PLN.
Można także dokonać opłaty za cały program z góry.
 

SEMESTRALNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ (w tym semestralne programy przygotowujące do studiów)

Terminy:
 • I semestr: 1 października 2024 r. – 4 lutego 2025 r.
 • II semestr: 19 lutego – 18 czerwca 2025 r.
CENA PROGRAMU: 8 150 PLN – w tym 920 PLN jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa
 
Opłata za program semestralny w wysokości 7 230 PLN wnoszona jest w całości.
Podane ceny dotyczą tylko kosztów nauki.
 

WPŁATY

Informacje o wybranej metodzie płatności i sposobu dokonania opłaty zostaną zawarte w oficjalnym liście akceptacyjnym. 
Jednorazowa i bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 920 PLN powinna zostać uiszczona w następujących terminach:
 • w przypadku osób rozpoczynających naukę 1 października 2024 r. najpóźniej do 9 września 2024 r. 
 • w przypadku osób rozpoczynających naukę 19 lutego 2025 r. najpóźniej do 29 stycznia 2025 r.  
Brak wpłaty rozumiany będzie jako rezygnacja z udziału w programie i będzie skutkować skreśleniem z listy przyjętych. 
 
Opłata za pierwszy semestr winna znaleźć się na rachunku bankowym najpóźniej 23 września 2024 r., za drugi semestr najpóźniej 11 lutego 2025 r.
Uwaga: Do opłat wniesionych z opóźnieniem będą doliczane odsetki.
 

METODY PŁATNOŚCI:

 • przelewem bankowym na indywidulany numer rachunku bankowego przesyłany na etapie zapisu (dokonując przelewu, przed podanym numerem rachunku bankowego należy wpisać następujący kod SWIFT: PKOPPLPW oraz kod IBAN dla Polski: PL),
 • kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły (ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków, pokój nr 139) 
 • lub upoważnić Szkołę do obciążenia karty kredytowej/debetowej wypełniając formularz autoryzacji przesyłany na etapie zapisu na kurs. 
Ważne:
 • Wpłat można dokonywać w innej walucie niż złote polskie (PLN). 
 • Jeśli wniesiona opłata okaże się mniejsza niż wymagana, kandydat zostanie poinformowany o konieczności dopłaty, jeśli natomiast opłata będzie wyższa, nadpłata zostanie zwrócona na konto osoby wpłacającej. 
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej nie ma możliwości, by przeliczać cenę programu podaną w złotych polskich na inne waluty.
 • Podany numer rachunku dotyczy wyłącznie wpłat za naukę języka polskiego i nie należy wykorzystywać go w celu dokonania żadnej innej opłaty. 
 • Opłata wniesiona na inny numer rachunku nie zostanie uwzględniona.
 • Wszelkie opłaty manipulacyjne (bankowe) ponosi uczestnik programu.

Zwrot wniesionych opłat

 1. W przypadku niepodjęcia nauki uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty oprócz opłaty rejestracyjnej, która jest bezzwrotna. 
 2. W przypadku rezygnacji z nauki w trakcie jej trwania, uczestnik programu może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty proporcjonalnie do zrealizowanej liczby godzin.
Uwaga: W obu przypadkach zwrot może nastąpić wyłącznie na konto osoby, która dokonała wpłaty.
 

LIST AKCEPTACYJNY

Osoby przyjęte na program języka i kultury polskiej otrzymują list akceptacyjny. Stanowi on podstawę do ubiegania się przez nie o wizę studencką w polskich placówkach konsularnych (nie dotyczy osób z krajów UE i EOG).
 

STYPENDIA

Szkoła Języka i Kultury Polskiej nie ma możliwości przyznawania stypendiów, czy też zniżek w opłatach za naukę.
 
 
 
 

ROK AKADEMICKI 2024/2025

Święta państwowe i uniwersyteckie
1 października 2024 r. – Inauguracja roku akademickiego
1 listopada 2024 r. – Wszystkich Świętych
11 listopada 2024 r. – Święto Niepodległości Polski
6 stycznia 2025 r. – Święto Trzech Króli
1 maja 2025 r. – Święto Pracy
3 maja 2025 r. – Święto Konstytucji 3 Maja
19 czerwca 2025 r. – Boże Ciało


I SEMESTR: 1 października 2024 r. – 4 lutego 2025 r.
26 września – 2 października 2024 r. – Kwaterowanie studentów
1 października 2024 r. – Inauguracja roku akademickiego.
Rozmowa kwalifikacyjna oraz test pisemny dla tych, którzy nie wypełnili go online
2 października 2024 r. – Ogłoszenie podziału na grupy
3 października 2024 r. – Rozpoczęcie zajęć
21 grudnia 2024 r. - 6 stycznia 2025 r. – Przerwa świąteczna
7 stycznia 2025 r. – Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej     
24 stycznia 2025 r. – Ostatni dzień zajęć         
27-28 stycznia 2025 r. – Sesja egzaminacyjna
4 lutego 2025 r. – Rozdanie dyplomów uczestnikom programu semestralnego
5–18 lutego 2025 r. – Przerwa semestralna


II SEMESTR: 19 lutego – 18 czerwca 2025 r.
14–19 lutego 2025 r. – Kwaterowanie nowych studentów
19 lutego 2025 r. – Inauguracja II semestru.
Rozmowa kwalifikacyjna oraz test pisemny dla tych, którzy nie wypełnili go online
20 lutego 2025 r. – Ogłoszenie podziału na grupy
21 lutego 2025 r. – Rozpoczęcie zajęć II semestru
17-22 kwietnia 2025 r. – Przerwa świąteczna
2 maja 2025 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
6 czerwca 2025 r. – Ostatni dzień zajęć  
9–10 czerwca 2025 r. – Sesja egzaminacyjna
18 czerwca 2025 r. – Rozdanie dyplomów 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

Program zajęć jest uzależniony od stopnia zaawansowania językowego uczestnika kursu języka i kultury polskiej.

 • O zakwalifikowaniu do grupy na określonym poziomie zaawansowania decyduje wynik pisemnego testu plasującego wypełnianego online oraz egzaminu ustnego, który odbywa się w dniu inauguracji kursu.
 • Osoby, które nie znają języka polskiego, nie otrzymują linku do testu i nie wypełniają testu online.
 • Osoby realizujące program roczny są kwalifikowane do grup w drugim semestrze na podstawie wyników egzaminów (pisemnych i ustnych) kończących pierwszy semestr oraz opinii prowadzących zajęcia językowe.

Wszystkie zajęcia oferowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywają się w ramach systemu punktowego ECTS*.

Aby ukończyć wybrany program i otrzymać dyplom, należy:

 • uzyskać 30 punktów kredytowych ECTS** w każdym semestrze,
 • uzyskać wszystkie wymagane zaliczenia,
 • zdać wszystkie egzaminy przewidziane w toku studiów.

Uwaga: Uczestnicy kursu otrzymują jeden dyplom na zakończenie wybranego przez nich programu semestralnego bądź rocznego.
______
* European Credit Transfer and Accumulation System.
** Liczba punktów odpowiada stopniowi trudności zajęć oraz wymaganemu nakładowi pracy,
który jest konieczny do ich zaliczenia.
 

Poziom elementarny – A1 oraz Poziom wstępny – A2

Na poziomie A1 i A2 zajęcia językowe odbywają się w dwóch blokach:

 • gramatyka z komunikacją (12 godzin tygodniowo)
 • sprawności ze słownictwem (8 godzin tygodniowo). W obrębie bloku sprawnościowego uczący się rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz pisania w języku polskim.

W sumie 20 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu. Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 28 punktów ECTS. Pozostałe 2 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych.

Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:

 • Gramatyka – 12 punktów ECTS
 • Słownictwo – 3 punkty ECTS
 • Rozumienie ze słuchu – 3 punkty ECTS
 • Rozumienie tekstu pisanego – 3 punkty ECTS
 • Komunikacja z wymową i intonacją – 6 punktów ECTS
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 1 punkt ECTS

Ogółem: 28 punktów ECTS

Poziom progowy - B1

Na poziomie B1 zajęcia językowe odbywają się w dwóch blokach blokach:

 • gramatyka z komunikacją (8 godzin tygodniowo)
 • sprawności ze słownictwem (12 godzin tygodniowo)*. W obrębie bloku sprawnościowego uczący się rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, rozumienia tekstów pisanych oraz pisania w języku polskim.

W sumie 20 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu. 
Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 26 punktów ECTS. Pozostałe 4 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych.
________
* W grupach o profilu słowiańskim proponuje się zwiększoną liczbę godzin nauczania słownictwa oraz sprawności produktywnych (mówienie i pisanie) przy redukcji godzin poświęconych na rozwijanie sprawności receptywnych (rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych).
 
Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:

 • Gramatyka – 9 punktów ECTS
 • Słownictwo – 3 punkty ECTS
 • Rozumienie ze słuchu – 2 punkty ECTS
 • Rozumienie tekstu pisanego – 3 punkty ECTS
 • Komunikacja i konwersacja – 6 punktów ECTS
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 3 punkty ECTS

Ogółem: 26 punktów ECTS

Poziom średni ogólny - B2

Na poziomie B2 obowiązkowe zajęcia językowe to:

 • Gramatyka (4 godziny tygodniowo),
 • słownictwo (2 godziny tygodniowo)
 • sprawności językowe: rozumienie ze słuchu (2 godziny tygodniowo), komunikacja i konwersacja (4 godziny tygodniowo), rozumienie tekstów pisanych (4 godziny tygodniowo) oraz kompozycja i redakcja tekstów (4 godziny tygodniowo). 

W sumie 20 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.

Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 26 punktów ECTS (to zdanie tak samo rozjechało się na stronie internetowej). Pozostałe 4 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych. Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:

 • Gramatyka – 6 punktów ECTS
 • Słownictwo – 4 punkty ECTS
 • Rozumienie ze słuchu – 2 punkty ECTS
 • Rozumienie tekstu pisanego – 4 punkty ECTS
 • Komunikacja i konwersacja – 4 punkty ECTS
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 6 punktów ECTS

Ogółem: 26 punktów ECTS 

Poziom efektywnej biegłości językowej – C1

Na poziomie C1 obowiązkowe zajęcia językowe to:

 • gramatyka (4 godziny tygodniowo),
 • słownictwo i frazeologia (2 godziny tygodniowo)
 • sprawności językowe: rozumienie ze słuchu (2 godziny tygodniowo), komunikacja i konwersacja (2 godziny tygodniowo), rozumienie tekstów pisanych (3 godziny tygodniowo) oraz kompozycja i redakcja tekstów (3 godziny tygodniowo).

W sumie 18 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.
Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 24 punkty ECTS. Pozostałe punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych. Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:

 • Gramatyka – 9 punktów ECTS
 • Słownictwo i frazeologia – 2 punkty ECTS
 • Rozumienie ze słuchu – 2 punkty ECTS
 • Komunikacja i konwersacja – 2 punkty ECTS
 • Rozumienie tekstu pisanego – 3 punkty ECTS
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 6 punktów ECTS
Ogółem: 24 punktów ECTS

Poziom zaaawansowany - C2

Na poziomie C2 obowiązkowe zajęcia językowe to:

 • gramatyka (4 godziny tygodniowo),
 • słownictwo i frazeologia (2 godziny tygodniowo),
 • sprawności językowe: rozumienie ze słuchu (2 godziny tygodniowo), komunikacja i konwersacja (2 godziny tygodniowo), rozumienie tekstów pisanych (2 godziny tygodniowo) oraz kompozycja i redakcja tekstów (2 godziny tygodniowo).

W sumie 14 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.
Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 20 punktów ECTS. Pozostałe punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych. Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:

 • Gramatyka – 7 punktów ETCS
 • Słownictwo i frazeologia – 2 punkty ECTS
 • Rozumienie ze słuchu – 2 punkty ECTS
 • Rozumienie tekstu pisanego – 3 punkty ECTS
 • Komunikacja i konwersacja – 2 punkty ECTS
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 4 punkty ECTS

Ogółem: 20 punktów ECTS
 

Wykłady

Polish Grammar

Język nauczania: j. angielski
Liczba godzin tygodniowo: 2 
Liczba punktów ECTS: 2 ECTS 

Wprowadzenie do historii Polski (I semestr) 

Język nauczania: j. polski
Liczba godzin tygodniowo: 2 
Liczba punktów ECTS: 3 ECTS 

Historia Polaków (II Semestr)

Język nauczania: j. polski
Liczba godzin tygodniowo: 2 
Liczba punktów ECTS: 3 ECTS 

An Introduction to Polish History (I Semestr)

Język nauczania: j. angielski
Liczba godzin tygodniowo: 2 
Liczba punktów ECTS: 2 ECTS 

Poland under Communism (II Semestr)

Język nauczania: j. angielski
Liczba godzin tygodniowo: 2 
Liczba punktów ECTS: 2 ECTS 

Contemporary Poland (I Semestr)

Język nauczania: j. angielski
Liczba godzin tygodniowo: 2 
Liczba punktów ECTS: 2 ECTS 

Kultura polska (zajęcia warsztatowe)

Język nauczania: j. polski
Liczba godzin tygodniowo: 3 
Liczba punktów ECTS: 3 ECTS 

Kino polskie (I semestr)

Język nauczania: j. polski
Liczba godzin tygodniowo: 3 
Liczba punktów ECTS: 3 ECTS 

Debaty po polsku

Język nauczania: j. polski
Liczba godzin tygodniowo: 2 
Liczba punktów ECTS: 3 ECTS 


DODATKOWE ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Poziom A

 • Gramatyka i/lub słownictwo 2 godz.* 2 punkty ECTS
 • Rozumienie ze słuchu i komunikacja 2 godz. 2 punkty ECTS

Poziom B1

 • Komunikacja i konwersacja 2 godz. 2 punkty ECTS
 • Repetytorium z gramatyki 2 godz. 2 punkty ECTS

Poziom B2

 • Repetytorium z gramatyki 2 godz. 2 punkty ECTS
 • Lektura tekstów prasowych 2 godz. 2 punkty ECTS

Poziom C

 • Repetytorium z gramatyki 2 godz. 2 punkty ECTS
 • Lektura tekstów literackich 2 godz. 3 punkty ECTS

Językowe zajęcia specjalistyczne

 • język medyczny 4 godz. 4 punkty ECTS
 • język ekonomiczny 4 godz. 4 punkty ECTS
 • język prawniczo-polityczny 4 godz. 4 punkty ECTS

* Liczba godzin tygodniowo dotyczy wszystkich zajęć.

Ważne!

 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej zastrzega sobie prawo dokonania zmian na liście oferowanych zajęć.
 • Uczestnicy kursu mogą bezpłatnie uczestniczyć w większej liczbie godzin niż wymagana do uzyskania dyplomu. Mogą także otrzymać za nie punkty kredytowe.
 • Dyplom otrzymają wyłącznie ci, którzy uzyskają 30 punktów kredytowych w semestrze i zdadzą wszystkie wymagane egzaminy.
 • Osoby, które uczestniczą w programie częściowym, mogą otrzymać zaświadczenie.
 • W razie potrzeby absolwenci programu mogą otrzymać transcript of studies – oficjalny dokument potwierdzający przebieg nauki w Szkole, z uwzględnieniem uzyskanych ocen oraz liczby godzin dydaktycznych zaliczonych przez uczestnika.
 • Przed przyjazdem do Szkoły uczestnik powinien z własną uczelnią uzgodnić warunki transferu kredytów.

EGZAMINY POŁÓWKOWE I KOŃCOWE

Egzaminy w Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ przeprowadza się dwa razy w semestrze. Zarówno egzaminy połówkowe, jak i końcowe z gramatyki, słownictwa oraz sprawności językowych są organizowane w wyznaczonym terminie. Pozostałe testy sprawdzające są przeprowadzane indywidualnie.
Po zakończeniu kursu – semestralnego bądź rocznego – jego uczestnicy otrzymują dyplomy. Ocena wpisywana na dyplom jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich egzaminów.
Egzaminy połówkowe i końcowe są dokumentami do wglądu. Są one własnością Szkoły; po poprawie przez prowadzących są archiwizowane.

Obowiązujący układ procentowy oceny końcowej:

Poziom A1 i A2
Punkty na egzaminie*

 • Gramatyka – 30 
 • Słownictwo – 20
 • Rozumienie ze słuchu – 10
 • Rozumienie tekstu pisanego – 10
 • Komunikacja i konwersacja – 20
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 10 

Ogółem: 100
______
* W odniesieniu do grup o profilu słowiańskim punktacja na egzaminie wynosi odpowiednio: Gramatyka – 20 p., Słownictwo – 20 p., Rozumienie ze słuchu – 10 p., Rozumienie tekstu pisanego – 10 p., Komunikacja – 20 p., Kompozycja i redakcja tekstów – 20 p.

 

Poziom progowy B1*
Punkty na egzaminie*

 • Gramatyka – 20 
 • Słownictwo – 15
 • Rozumienie ze słuchu – 15
 • Rozumienie tekstu pisanego – 15
 • Komunikacja i konwersacja – 20
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 15 

Ogółem: 100
______
* W odniesieniu do grup o profilu słowiańskim punktacja na egzaminie wynosi odpowiednio: Gramatyka – 20 p., Słownictwo – 20 p., Rozumienie ze słuchu – 10 p., Rozumienie tekstu pisanego – 10 p., Komunikacja – 20 p., Kompozycja i redakcja tekstów – 20 p.

 

Poziom średni ogólny B2 

 • Gramatyka – 25 
 • Słownictwo – 10
 • Rozumienie ze słuchu – 10
 • Rozumienie tekstu pisanego – 15
 • Komunikacja i konwersacja – 20
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 20 

Ogółem: 100

 

Poziom C1 i C2 

 • Gramatyka i słownictwo – 20 
 • Rozumienie ze słuchu – 10
 • Rozumienie tekstu pisanego – 20
 • Komunikacja i konwersacja – 20
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 30 

Ogółem: 100

 

Oceny z egzaminów i zaliczeń wystawia się wg następującej skali: 

 • bardzo dobry – 5,0         94-100%
 • dobry plus – 4,5              87-93,9%
 • dobry – 4,0                      78-86,9%
 • dostateczny plus – 3,5    69-77,9%
 • dostateczny – 3,0            60-68,9%
 • niedostateczny – 2,0       0-59,9%

 

ZAKWATEROWANIE

W roku akademickim 2024/25 Szkoła Języka i Kultury Polskiej będzie dysponowała określoną liczbą miejsc w trzech domach akademickich:

 • „Bydgoskiej” przy ul. Bydgoskiej 19,
 • „Piaście” przy ul. Piastowskiej 47,
 • „Żaczku” przy al. 3 Maja 5.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w jednym z nich prosimy o zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu zgłoszeniowym. Kwaterowanie rozpoczyna się zwykle 3 dni przed początkiem programu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w domach studenckich nie możemy zagwarantować, że spełnimy oczekiwania wszystkich zainteresowanych. Będziemy się starali spełnić wszystkie prośby, a o dokonanej rezerwacji poinformujemy drogą mailową. Rezerwacja miejsc nastąpi po otrzymaniu przez Szkołę przynajmniej opłaty rejestracyjnej.

Uczestnicy programu są kwaterowani na podstawie imiennych skierowań wypełnianych przez koordynatora programów dla obcokrajowców za pośrednictwem USOSweb. Osoby, które otrzymały potwierdzenie przyznania miejsca w domu studenckim, powinny zgłosić się do biura danego akademika od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, między 8.00 a 15.30.

Uwaga: Kwaterując się, należy mieć przy sobie dokument tożsamości, zdjęcie potrzebne do wyrobienia karty mieszkańca i złote polskie na opłacenie kaucji i miejsca w pokoju za miesiąc z góry. Zarówno kaucja, jak i miesięczny koszt zakwaterowania w roku akademickim 2023/24 wynosiły 560 PLN. W roku akademickim 2024/25 może nastąpić niewielka podwyżka tej ceny.

Kwaterowanie osób niepełnoletnich jest możliwe jedynie w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego wyznaczonego przez rodzica. 

Ważne: Osoby, które planują przyjazd do Krakowa w dni wolne od pracy (sobota i niedziela) lub w godzinach popołudniowych czy wieczornych, kiedy administracja jest nieczynna, prosimy o zgłaszanie tego drogą mailową (polish.for.foreigners@uj.edu.pl). Umożliwi nam to powiadomienie administracji domu studenckiego o Państwa przyjeździe i zarezerwowanie noclegu. Zwracamy uwagę na konieczność jak najszybszego dopełnienia formalności związanych z docelowym zakwaterowaniem w pokojach zarezerwowanych dla uczestników programu języka polskiego. Kwaterowaniem zajmują się pracownicy domów studenckich. W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca, prosimy jak najszybciej powiadomić Szkołę.

Kaucja jest zwracana przy wykwaterowaniu, jeśli w zajmowanym przez studenta pomieszczeniu nie nastąpią żadne zniszczenia. 

Pokoje są wyposażone w podstawowy sprzęt, tj. łóżka, stoliki, półki na książki, szafy, lampki, telefon, gniazdo TV i internetowe. W opłatę za akademik wliczony jest dostęp do Internetu. W domach studenckich znajdują się kuchnie, nie są jednak wyposażone w naczynia, garnki i przyrządy kuchenne. Każdy student przy zakwaterowaniu może pobrać z magazynu pościel (poszwę, poszewkę i prześcieradło) oraz zasłony i firanki. Co 3 tygodnie można dokonywać wymiany pościeli. Koce lub kołdry, poduszki, lampki i aparaty telefoniczne należą do wyposażenia pokoju. Akademiki nie zapewniają ręczników. Pokoje nie są wyposażone w lodówki.
Na terenie domów studenckich działają także hotele studenckie, w których za przystępną cenę, w miarę wolnych miejsc, mogą zatrzymać się rodzice i znajomi studentów.
Szkoła nie udziela pomocy w organizowaniu prywatnego zakwaterowania. Informacje dotyczące firm i osób zajmujących się wynajmem mieszkań można znaleźć w internecie (Facebook, studenckie fora internetowe).

WSPÓŁPRACA Z AGENCJAMI REKRUTACYJNYMI 

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Jagielloński nie podejmuje współpracy z agencjami ani organizacjami zajmującymi się pośrednictwem w rekrutacji na studia.
W procesie rekrutacji na program języka i kultury polskiej dążymy do tego, żeby nabór uczestników przebiegał w sposób prawidłowy, nienaruszający polityki informacyjnej w kontaktach między Uniwersytetem i kandydatami na kurs.
Cudzoziemcy, którzy są zainteresowani nauką języka polskiego, mogą ubiegać się o przyjęcie na program samodzielnie, korzystając ze strony internetowej www.plschool.uj.edu.pl (w wersji polskiej i angielskiej). W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rejestracją do programu zachęcamy kandydatów do bezpośredniego kontaktowania się ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej: polish.for.foreigners@uj.edu.pl.

OPIEKA MEDYCZNA I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

Każdy cudzoziemiec odbywający kurs języka polskiego w UJ musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje cały okres trwania nauki (rok lub semestr). Jeśli w czasie rejestracji na kurs nie posiadają Państwo ubezpieczenia, prosimy o przekazanie zobowiązania do jego dostarczenia przez rozpoczęciem kursu.

Rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego:

 • polisa ubezpieczeniowa uzyskana w kraju pochodzenia lub zakupiona w prywatnej polskiej firmie ubezpieczeniowej (ważna do końca programu);
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana w państwie pochodzenia cudzoziemca;
 • ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), możliwe do uzyskania po podpisaniu umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ (Wojewódzki Oddział NFZ w Krakowie, ul. Wadowicka 8W).
 • Obcokrajowcy, którzy nie posiadają karty EKUZ, mogą umowę z NFZ podpisać indywidualnie.
 • Umowę zawartą z NFZ należy zarejestrować w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS podaje numer konta, na które ubezpieczony jest zobligowany przekazywać składki co miesiąc.
   

Obywatele Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez placówki, które zawarły umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. EKUZ jest wydawana w kraju pochodzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie małopolskiego NFZ i na stronach Komisji Europejskiej.

Obywatele spoza UE, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu, którzy zgłoszą się do NFZ, mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, jeżeli opłacają comiesięczną składkę ubezpieczeniową.

Wykaz placówek, z którymi NFZ podpisał kontrakt, znajduje się na stronie małopolskiego oddziału NFZ: www.nfz-krakow.pl. Jedną z nich jest SCANMED przy al. Armii Krajowej 5, tel. +48 12 629 88 00. Przyjmują tam zarówno lekarze ogólni, jak i specjaliści.

W razie wypadku należy skontaktować się z rejonowym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) lub dzwonić pod numer 999 z telefonu stacjonarnego lub 112 z telefonu komórkowego.

ZAMELDOWANIE 

Wszyscy uczestnicy programu języka polskiego po przybyciu do Krakowa muszą się zameldować.
Osoby mieszkające w akademiku otrzymują formularz zameldowania w administracji domów studenckich, natomiast osoby mieszkające prywatnie mogą pobrać formularz bezpośrednio w Wydziale Spraw Administracyjnych.
Mieszkańcy dzielnic I – VII zameldowanie mogą uzyskać w:
Wydziale Spraw Administracyjnych, Referacie Ewidencji Ludności, al. Powstania Warszawskiego 10,  31-549 Kraków, sa-02-1@um.krakow.pl
Mieszkańcy dzielnic VIII – XIII zameldowanie mogą uzyskać w:
urzędzie przy ul. Wielickiej 28a, 30-552 Kraków, sa-03@um.krakow.pl,
a mieszkańcy dzielnic XIV – XVIII w urzędzie przy:
Osiedlu Zgody 2, 31-949 Kraków, sa-04@um.krakow.pl
www.bip.krakow.pl/idz

WIZA

Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej i do Europejskiej Strefy Ekonomicznej mogą przekraczać granice Polski wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszportu) oraz wizy wydanej przez ambasadę lub konsulat RP w kraju zamieszkania. Wiza krótkoterminowa uprawnia studenta do przebywania w Polsce przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące; wiza długoterminowa umożliwia pobyt maksymalnie przez 12 miesięcy. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca może przedłużyć wizę Schengen lub
wizę krajową; wizę w formie naklejki wizowej zamieszcza się w dokumencie podróży cudzoziemca.

Informacji dotyczących przedłużania wiz udziela:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6
tel. +48 12 392 18 54
www.malopolska.uw.gov.pl
e-mail: wo@malopolska.uw.gov.pl

LEGALIZACJA POBYTU 

Zarówno obywatele krajów Unii Europejskiej, jak i cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski spoza Unii Europejskiej mają obowiązek zalegalizowania swojego pobytu dłuższego niż 3 miesiące. Kompleksową  informację na temat legalizacji pobytu można uzyskać we WYDZIALE SPRAW CUDZOZIEMCÓW, ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków
INFOLINIA (informacja w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców) czynna jest od poniedziałku do piątku, 8:00 – 16:00, tel. 12 210 20 20
info.opt@malopolska.uw.gov.pl

PODWÓJNE OBYWATELSTWO

Zgodnie z polskimi przepisami osoby posiadające 2 paszporty (w tym polski) są zobowiązane do wjazdu i wyjazdu z Polski na podstawie polskiego paszportu.